MIA


MIA SH3 domain containing


ENTREZID: 8190 | Type: Protein Coding | Map: 19q13.2

OMIM: 245150 | 154870


Summary Entrez